Tiếng ù tai, VE KÊU e e "MA ÁM" suốt ngày đêm trong tai: Cụ ông đã làm gì?