ADS: Chỉ 2 tháng, tôi đã khỏi hẳn ù tai, điếc tai một cách khó tin!