Tranh luận nóng

CGV thống lĩnh thị trường nội, chèn ép phim Việt...

Thứ Ba, 14/11/2017 09:05

(Tin tức thời sự) - Hiệp hội phát hành và phổ biến phim Việt Nam lên tiếng báo động CGV có biểu hiện kinh doanh trái phép và tiếp tục chèn ép doanh nghiệp Việt.

Cần khẳng định, Hiệp hội hoàn toàn ủng hộ chủ trương mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi các nhà đầu tư nước ngoài tôn trọng pháp luật, không xâm hại đến môi trường tự nhiên, môi trường văn hoá – xã hội và môi trường kinh doanh lành mạnh tại Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị các cơ quan quản lý hữu quan thực hiện các biện pháp cần thiết để chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị cần bổ sung sửa đổi các quy định của, Luật Cạnh tranh, Luật Điện ảnh, Luật Đầu tư... để ngăn chặn hiệu quả hơn các hành vi lũng đoạn thị trường, độc quyền hoá trong lĩnh vực điện ảnh, cũng như bổ sung các chính sách cụ thể để bảo vệ sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam với tư cách là một lĩnh vực văn hoá đặc thù, đảm bảo thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Điều chỉnh và hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với tính đặc thù của văn hóa, nghệ thuật. Bổ sung chính sách kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”.

  • P.Việt