Tranh luận nóng

TPHCM cần 380 tỷ tinh giản biên chế: Mất tiền vô ích...

Thứ Năm, 07/12/2017 07:22

(Tin tức thời sự) - Việc TP.HCM chi 380 tỷ đồng để tinh giản biên chế, trong đó có hỗ trợ cho những người sắp nghỉ hưu là không cần thiết.

Thứ hai: Đẩy mạnh cải cách, tinh giản bộ máy, rà soát sắp xếp, phân công, tổ chức lại lao động trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp

Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu để tinh giản biên chế. Kiên định và tiếp tục thực hiện chủ trương tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ở Trung ương, tổ chức sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ở địa phương trên cơ sở những yêu cầu và những nguyên tắc khoa học.

Thứ ba: Xác định biên chế của từng cơ quan trên cơ sở vị trí, tầm quan trọng, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng và độ phức tạp của công việc, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh, định mức lao động của CBCC.

Để thực hiện việc này cần khẩn trương xây dựng khung phân loại thống nhất, tầm quan trọng, độ phức tạp, khối lượng công việc quản lý hành chính của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; phân loại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính; xác định cơ cấu CBCC; hoàn thiện, chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh CBCC; xây dựng định mức lao động, định mức sử dụng thời gian làm việc của CBCC. Đây là giải pháp quan trọng, cần phải đầu tư, nghiên cứu một cách cơ bản. Chỉ khi nào xây dựng được những cơ sở khoa học nói trên mới có thể khắc phục được tình trạng cào bằng, bình quân chủ nghĩa trong giao và phân bổ cũng như tinh giản biên chế.

Thứ tư: Đổi mới và thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng CBCC. Trong đó, bao gồm các vấn đề về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của CBCC; bố trí, sử dụng CBCC theo đúng tiêu chuẩn chức danh; thường xuyên phân loại, đánh giá, sàng lọc, tinh giản đội ngũ CBCC và thực hiện nghiêm túc chế độ nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật.

Thứ năm: Đẩy mạnh việc thực hiện khoán biên chế và chi phí hành chính. Thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc thay cho cơ chế cấp kinh phí chủ yếu dựa vào chỉ tiêu biên chế đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công; nghiên cứu tiến tới chuyển đổi cơ chế giao biên chế sang cơ chế giao kinh phí.

Thứ sáu: Tăng cường thực hiện xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công. Chuyển giao những công việc, nhiệm vụ cơ quan nhà nước không nhất thiết phải trực tiếp thực hiện cho các hội, tổ chức phi chính phủ theo các quy định, tiêu chuẩn của Nhà nước. Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, tạo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế (nhân sự), kinh phí và kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. Đồng thời, không công chức hóa viên chức sự nghiệp, thực hiện chế độ hợp đồng lao động dịch vụ thay cho việc cấp biên chế thường xuyên.

Thứ bảy: Xây dựng chính sách, pháp luật. Ban hành đồng bộ các chế độ, chính sách hợp lý để thực hiện sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế (chế độ nghỉ hưu trước tuổi; chế độ cho thôi việc, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng CBCC…).

Tinh giảm 1.062 công chức, TP.HCM dự chi 380 tỷ

Thứ tám: Sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức theo quy định mới của Hiến pháp năm 2013. Chính phủ phải có nhiệm vụ, quyền hạn thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện quản lý về CBCCVC, công vụ trong các cơ quan nhà nước. Bộ Nội vụ có chức năng tham mưu cho Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ này, không nên thành lập một cơ quan mới chuyên về quản lý biên chế.

Thứ chín: Hoàn thiện tổ chức khoa học lao động của CBCC trong các cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện việc phân công và hợp tác lao động rõ ràng, chặt chẽ; bố trí sử dụng đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn chức danh; tiêu chuẩn hóa và định mức hóa lao động của từng loại CBCC; khuyến khích, động viên lao động; tổ chức tốt quá trình lao động của CBCC; xây dựng chức trách, nhiệm vụ cá nhân, quy trình, quy chế công tác của CBCC; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và hiện đại hóa hoạt động công vụ.

Sắp xếp hoàn thiện bộ máy và tinh giản biên chế là vấn đề khó khăn, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến quyền lợi của nhiều tổ chức và con người. Vì vậy, để thực hiện thành công cần phải có quyết tâm và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức, của lãnh đạo các cấp, các ngành. Vấn đề này phải được giải quyết một cách khách quan, công tâm, đồng thời phải dựa trên những cơ sở khoa học mới mang lại kết quả như mong muốn

  • Hoài An (ghi)