Tranh luận nóng

Buộc thôi việc nếu chậm kê khai tài sản quá 45 ngày

Thứ Hai, 10/02/2020 10:05

(Tin tức thời sự) - Đây là nội dung tại dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thanh tra Chính phủ đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị​. Theo dự thảo mới nhất, các ngạch công chức phải kê khai tài sản thu nhập hằng năm gồm: Chấp hành viên, điều tra viên, kiểm toán viên, thanh tra viên, thẩm phán…

Buoc thoi viec neu cham ke khai tai san qua 45 ngay
13 ngạch công chức phải kê khai TSTN hàng năm gồm: Chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm soát viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm soát viên thị trường, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan, kiểm tra viên của Đảng, thanh tra viên, thẩm phán. Ảnh minh họa

Đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên có phụ cấp chức vụ từ 0,4 trở lên, làm công tác thẩm định nhân sự, tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức; phân bổ chỉ tiêu ngân sách đào tạo; quản lý các đối tượng nộp thuế; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp… cũng thuộc diện phải kê khai tài sản.

Theo Dự thảo thảo, mục đích kiểm soát tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có thẩm quyền biết rõ tình trạng và sự biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu thông tin được yêu cầu là thông tin phức tạp, không có sẵn thì phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do và phải cung cấp trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Danh mục nhưng tài sản, thu nhập người có trách nhiệm kê khải phải kê khai gồm: Quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận, Quyền sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Không có giấy chứng nhận và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhưng có sử dụng đất trên thực tế từ 12 tháng trở lên.

Đồng thời, người có trách nhiệm kê khai phải kê khai quyền sở hữu, sử dụng đối với nhà ở, công trình xây dựng gồm: nhà ở, công trình xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu trên thực tế nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác; nhà ở, công trình xây dựng thuê của Nhà nước; tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng, cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng, vật kiến trúc gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng…

Vàng, kim cương, bạch kim, các kim loại quý có tổng giá trị từ 50 triệu trở lên.

Tiền vàng, ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu, các loại giấy tờ có giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên... cũng phải kê khai.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập là người tổ chức việc xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm.

Trường hợp cần thiết, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và cơ quan kiểm tra cùng cấp của Đảng cùng phối hợp thực hiện.

Số người được lựa chọn kê khai là ngẫu nhiên nhưng tối thiểu là 2 người tại mỗi cơ quan, trong đó có ít nhất 1 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy tính chất mức độ mà bị xử lý cảnh cáo, miễn nhiệm; nếu có hành vi cản trở, chống đối, tẩu tán tài sản có thể bị giáng chức, tước quân hàm sĩ quan.

Đặc biệt, với những người chậm nộp bản kê khai tài sản, thu nhập mà không có lý do chính đáng có thể bị kỷ luật khiển trách với trường hợp nộp chậm từ 15 đến 30 ngày.

Kỷ luật cảnh cáo với người nộp chậm trên 30 đến 45 ngày.

Với những trường hợp nộp chậm trên 45 ngày có thể áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

6 trường hợp vi phạm kê khai tài sản ở đâu?

Quyết định xử lý kỷ luật với những trường hợp vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập được niêm yết công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật thường xuyên làm việc, thông báo tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thời gian 30 ngày.

An An