Tranh luận nóng

Khắc phục bất cập về xử lý kỷ luật cán bộ,công chức

Thứ Hai, 10/12/2018 16:02

(Tin tức thời sự) - Chính phủ đề nghị bổ sung 3 dự luật, trong đó yêu cầu khắc phục những bất cập về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức...

Sáng 10/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Theo đó, có 3 dự án luật cần thiết phải được bổ sung vào Chương trình là: Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Về Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Chính phủ đánh giá việc ban hành Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là cần thiết, nhằm hoàn thiện thể chế, góp phần thu hút đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Khắc phục khó khăn trong việc huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân.

Đối với dự án Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chính phủ yêu cầu khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành, như: Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; Quy định thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong việc bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, điều động, cách chức, cho từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức…

Đặc biệt, với dự án Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi nhằm tách bạch giữa đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức; hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm, về công tác tuyển dụng công chức, về chính sách thu hút nhân tài và các quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức...

Đồng thời khắc phục những bất cập của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức hiện hành về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm sự phù hợp với Quyết định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã ký ban hành văn bản số 04-HD/UBKTTW hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo đó, đối với Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thỉ hành kỷ luật theo đúng quy định.

Khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, phải làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, động cơ... chứng cứ đến đâu kết luận đến đấy, không suy diễn.

Ủy ban Kiểm tra TW đề nghị kỷ luật các sai phạm...

Các hình thức kỷ luật có thể kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) cũng phải căn cứ vào quy định cụ thể để thi hành: Cảnh cáo hoặc cách chức một, một số hoặc tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đảng viên đó.

Đảng viên vi phạm bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, nếu xét thấy không còn đủ uy tín thì tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định cho miễn nhiệm hoặc đề nghị cho thôi giữ chức vụ đó.

Quy định 102 cũng nói rõ, đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không "xử lý nội bộ"

Thái An (tổng hợp)