Tranh luận nóng

Tinh giản biên chế phần nhiều do về hưu sớm: Vì đâu?

Thứ Hai, 19/11/2018 16:20

(Diễn đàn trí thức) - Hơn 40.000 người được tinh giản biên chế trong hơn 3 năm qua, 86% là về hưu trước tuổi. 

 Thứ tư, khó thực hiện thành công chỉ tiêu tinh giản tối thiểu 10% biên chế theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là tinh giản biên chế phải đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, nhưng khi áp dụng vào thực tế thì rất khó thực hiện và rất ít người thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Do đó, ấn định tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10% biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương là không phù hợp, gây rất nhiều khó khăn trong thực hiện.

Tinh giản biên chế phải gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ và sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhưng theo quy định thì mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế cho cả giai đoạn 2015 - 2021, trong khi nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức tính theo từng năm.

Báo cáo nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương không thể dự kiến được số lượng tinh giản là bao nhiêu để đưa vào kế hoạch thực hiện và nếu không có đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế thì không thể xây dựng kế hoạch để thực hiện được.

Thứ năm, sự bất cập, thiếu đồng bộ trong quy định về đối tượng, điều kiện và phê duyệt danh sách tinh giản biên chế.

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế có đối tượng tinh giản là “chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn”.

Tuy nhiên khi thẩm định, phê duyệt danh sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ lại xét đối tượng này kèm theo điều kiện về kết quả đánh giá, phân loại trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quy định tại điểm đ, e khoản 1, Điều 6 (Nghị định nêu trên) trong khi đây là 02 đối tượng riêng.

Thứ sáu, chế độ, chính sách đối với những người nghỉ việc thuộc diện tinh giản biên chế chưa phù hợp.

Ví như, cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi còn dưới 2 năm công tác khi nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế sẽ không được hưởng bất kỳ chế độ, chính sách nào ngoài chế độ hưu trí là bất cập. Xem xét lại điều này một cách thỏa đáng để hạn chế thấp nhất vấn đề tâm tư và thể hiện tính nhân văn trong quản lý, sử dụng nhân sự trong khu vực công.

Thứ bảy, tình trạng phụ thuộc nguồn ngân sách bổ sung từ Trung ương.

Ví dụ: tại tỉnh Bến Tre, cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công chiếm số lượng rất lớn, gần 29.000 người. Trong khi nguồn ngân sách tỉnh bị hạn chế, nguồn ngân sách từ Trung ương phải chịu thêm áp lực.

Thứ tám, việc đổi mới quản lý biên chế theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức là tiền đề để triển khai thực hiện việc khoán quỹ lương và chi hành chính.

Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức thực hiện chậm, lúng túng, không thực chất.

Giải pháp nào cho tinh giản biên chế hiệu quả thực chất?

Từ các thách thức nêu trên, báo cáo nêu một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39 trong thời gian tới.

TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

Trước mắt, cần rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cần chuyển một số nhiệm vụ mà cơ quan nhà nước không cần thiết phải trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả sang các tổ chức ngoài nhà nước đảm nhận.

Không đưa cơ quan đại diện tại miền Trung và miền Nam vào cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; hạn chế đề xuất thành lập mới tổng cục, cục, vụ, chi cục, phòng; hạn chế thành lập phòng trong Vụ, bảo đảm tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả, cải cách hành chính.

Trong thực hiện tinh giản biên chế: từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì Bộ, ngành, địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế công chức hoặc biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao.

Đặc biệt, người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện tinh giản biên chế. Nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Cúc Phương