Tranh luận nóng

TS. Phạm Văn Tân: Tinh giản biên chế là nghỉ hưu sớm?

Thứ Bảy, 17/11/2018 14:19

(Diễn đàn trí thức) - Tinh giản biên chế và tái cơ cấu đội ngũ cán bộ, CC, VC là việc cần làm ngay bởi đã rất cấp thiết.

 Thấy khó khăn nhưng không giải quyết được?

TS. Phạm Văn Tân đánh giá, nhiều hạn chế, bất cập đã nhìn thấy rõ như việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Tỉ lệ người phục vụ cao, nhất là ở khối văn phòng; số lãnh đạo cấp phó nhiều; việc bổ nhiệm cấp "hàm" ở một số cơ quan Trung ương chưa hợp lý.

Cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế.

Dù đã quan tâm đầu tư nhiều cho kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhưng hiệu quả tác động vào việc tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tinh giản biên chế chưa tương xứng.

Đặc biệt, số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; chính sách tiền lương còn bất cập.

Tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chậm đổi mới, một số nhiệm vụ còn trùng lắp, vẫn còn tình trạng "hành chính hoá", "công chức hoá". Cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội còn bất cập; một số quy định về tổ chức, hoạt động và cơ chế quản lý tài chính, tài sản đối với tổ chức công đoàn chưa phù hợp. Tổ chức hội quần chúng lập nhiều ở các cấp, nhưng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động chủ yếu vẫn dựa vào ngân sách nhà nước.

Từ các vấn đề tồn đọng nêu trên, TS. Phạm Văn Tân cho rằng, trước mắt, cần đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu và các nhiệm vụ mà Nghị quyết số 39-NQ/TW đã nêu trong thời gian vừa qua, nhất là các nhiệm vụ: Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Chủ tịch LHH Việt Nam nhấn mạnh, cần lắng nghe các địa phương về những vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân dẫn đến thách thức đó.

Tránh để nhìn thấy thực trạng, thấy khó khăn thách thức, chỉ rõ được nguyên nhân nhưng lại không tìm được giải pháp phù hợp nhất để giải quyết khó khăn, đưa Nghị quyết 39 vào cuộc sống.

Cúc Phương