Tranh luận nóng

TS. Phạm Văn Tân: Tinh giản biên chế là nghỉ hưu sớm?

Thứ Bảy, 17/11/2018 14:19

(Diễn đàn trí thức) - Tinh giản biên chế và tái cơ cấu đội ngũ cán bộ, CC, VC là việc cần làm ngay bởi đã rất cấp thiết.

TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, Bộ Chính trị ngày 17/4/2015 ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW trong bối cảnh xuất hiện những hạn chế từ quản lý biên chế và hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ bị suy giảm.

Nghị quyết 39-NQ/TW nhằm chỉ đạo việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là một yêu cầu rất cần thiết.

TS. Pham Van Tan: Tinh gian bien che la nghi huu som?
TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội phát biểu tại Diễn đàn khoa học về Nghị quyết 39.

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Hiện thực hóa mục tiêu này, nhiệm vụ đặt ra là đạt tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

3 năm sau khi thực hiện Nghị quyết 39, nhiều thách thức cho thấy đạt được nhiệm vụ trên là khó khăn.

Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, số bộ và cơ quan ngang bộ từ nhiệm kỳ khoá XII đến tháng 6/2017 tuy có giảm so với khoá XI nhưng số đầu mối bên trong lại tăng. Cả nước có 42 tổng cục, tăng 2 lần so với 2011; có 826 cục, vụ thuộc tổng cục, tăng 4,7% và 7.280 phòng trong tổng cục, tăng cũng 4,7% so với 2011; có 750 cục, vụ tương đương thuộc bộ, tăng 13,6% và 3.970 phòng trong cục, vụ và tương đương thuộc bộ, tăng 13% so với 2011. Đó là chưa tính Lực lượng vũ trang. Một số liệu khác cho thấy, tỷ lệ cán bộ phục vụ trong các cơ quan Đảng ở Trung ương chiếm 27,2%; ở cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam và các đoàn thể chính trị chiếm 29,85%.

Đến tháng 6/2017 có 20/22 Bộ, ngành gửi hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định đề xuất tăng biên chế (chỉ có 2 Bộ xin giảm biên chế là Bộ Công thương và Bộ Nội vụ); có 11/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không những không tinh giản mà còn sử dụng vượt 7.951 biên chế so với số biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao.

Tổng biên chế cả nước còn tăng lên hơn 11.000 người.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Trung ương (tháng 11/2017), sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước không những không giảm mà còn tăng, chủ yếu là viên chức sự nghiệp công lập và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Số liệu hồi tháng 6/2018 cho thấy, vẫn còn tới 9/63 Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương chưa có tham mưu, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch 07-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, tinh giản biên chế chủ yếu áp dụng đối với đối tượng nghỉ hưu trước tuổi (chiếm 86,25%) chứ chưa chú trọng cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm. Khâu đánh giá cán bộ còn yếu, khó chỉ ra cho được ai là người “2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ” (đã từng có con số “30% cán bộ công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”).

Hầu hết các cơ quan, đơn vị tinh giản biên chế một cách cơ học, máy móc là 10% mà chưa chú ý cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; hiểu cứng nhắc mục tiêu tinh giản chỉ nhằm giảm gánh nặng ngân sách, dù đây là vấn đề quan trọng, mà chưa chú ý, cân nhắc cẩn trọng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của mỗi loại hình tổ chức trong hệ thống chính trị nước ta.