Tranh luận nóng

Đề xuất người giúp việc được nghỉ ít nhất 4 ngày/tháng

Thứ Bảy, 30/05/2020 22:14

(Gia đình) - Người sử dụng lao động sẽ phải bảo đảm cho người giúp việc được nghỉ hằng tuần, tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày.

Bộ LĐ-TB-XH đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 điều 161 của bộ luật Lao động năm 2019 để phù hợp với đặc thù của lao động giúp việc gia đình, gắn với yêu cầu thực tiễn.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, bộ luật Lao động năm 2019 đã có nhiều quy định đối với người lao động và người sử dụng lao động, trong đó có người lao động và người sử dụng lao động giúp việc gia đình khác với quy định của bộ luật Lao động năm 2012 và Nghị định số 27/2014/NĐ-CP.

Một số nội dung đến nay không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn như: chưa có mẫu hợp đồng lao động để hai bên áp dụng được thuận lợi, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi chưa quy định linh hoạt với tính chất đặc thù của lao động giúp việc gia đình, chưa quy định rõ ràng trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc quản lý lao động giúp việc gia đình...

Vì vậy, theo Bộ LĐ-TB-XH, cần thiết phải ban hành nghị định để quy định cụ thể việc áp dụng các nội dung của bộ luật Lao động phù hợp với đặc thù của lao động giúp việc gia đình, gắn với yêu cầu thực tiễn; thúc đẩy phát triển thị trường lao động trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế; đồng thời tạo thuận lợi cho việc bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của các bên khi thuê mướn và sử dụng lao động giúp việc gia đình trong cơ chế thị trường.

Dự thảo nêu rõ, trước khi ký kết hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 16 của Bộ luật Lao động, trong đó người sử dụng lao động phải cung cấp rõ các thông tin về số lượng thành viên trong hộ gia đình, điều kiện ăn, ở của người lao động tại gia đình người sử dụng lao động.

Nội dung cụ thể của hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận căn cứ theo mẫu và quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động.

Dự thảo cũng nêu rõ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động giúp việc gia đình thực hiện theo quy định tại Chương VII Bộ luật Lao động, trong đó người sử dụng lao động phải bảo đảm cho người lao động được nghỉ hằng tuần quy định tại Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày; nghỉ ít nhất 6 giờ liên tục trong 24 giờ liên tục.

Thùy Dung