Tranh luận nóng

Toàn văn Điều lệ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Thứ Hai, 02/11/2015 09:06

(Khoa học) - Bản Điều lệ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn quy định rõ ràng các chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động...

Xem toàn văn điều lệ TẠI ĐÂY

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thông qua ngày 28/4/2010 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thông qua ngày 3/6/2015.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được thành lập ngày 26/3/1983, tại Thủ đô Hà Nội, là tổ chức chính trị- xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ.

Toan van Dieu le Lien hiep cac Hoi KH&KT Viet Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Chức năng của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là tập hợp, đoàn kết phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức, góp phần bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam đóng vai trò làm cầu nối giữa các thành viên với cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên, của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam thực hiện đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.

Tổ chức còn chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án quan trọng.

Ngoài ra, tổ chức góp phần nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường; phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; khuyến khích nhân phong trào sáng tạo của quần chúng trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp liên minh công nhân - nông dân - trí thức; tăng cường hợp tác với các hội và các tổ chức phi chính phủ của các nước, tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Xem toàn văn điều lệ TẠI ĐÂY

Hoài Phương