Tranh luận nóng

Đảng bộ Liên hiệp Hội VN với việc tập hợp trí thức

Thứ Năm, 16/07/2020 06:37

(Liên hiệp hội) - Liên hiệp Hội Việt Nam quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, tiếp tục là nơi tập hợp trí thức toàn quốc và nước ngoài.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Ngày 16/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tại Hà Nội.

Dang bo Lien hiep Hoi VN voi viec tap hop tri thuc

Theo Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Đảng bộ.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội Việt Nam, nhiệm kỳ qua, Đảng đoàn cùng với Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức quán triệt, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng, các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị đối với cán bộ, đảng viên, hội viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đảng đoàn cùng với Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đặc biệt các nghị quyết về tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy…

Trong công tác phối hợp với các bộ, ngành, Đảng đoàn cùng với Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp đã ký kết với các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát xã hội; tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác với nhiều cơ quan Trung ương.

Trong lãnh đạo công tác chuyên môn, Đảng ủy đã phối hợp với Đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, các Hội thành viên và các tổ chức trực thuộc triển khai nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm tiến độ và hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời xử lý linh hoạt, kịp thời những công việc đột xuất; phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, quan tâm tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, nảy sinh từ thực tiễn.

Đặc biệt, năm 2019 Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm việc với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị về công tác trí thức và cơ chế chính sách đối với Liên hiệp Hội Việt Nam, được các đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp Hội Việt Nam, của đội ngũ trí thức KH&CN trong cả nước đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng tiếp tục được chỉ đạo gắn với xây dựng cơ quan và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm đúng mức, cả về những vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay.

Công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ được triển khai theo chương trình đào tạo của Đảng ủy Khối, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, góp phần quan trọng vào việc xây dựng các tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo lòng tin giữa quần chúng đối với Đảng; giúp các chi bộ có thêm những bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên; đồng thời phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên.

“Đảng bộ đã thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị và là lực lượng nòng cốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội ngành và tổ chức trực thuộc, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra”, dự thảo Báo cáo Tổng kết đánh giá.

Cùng với những kết quả tích cực, Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam cũng thừa nhận những hạn chế. Đảng bộ LHHVN là đảng bộ đặc thù, các tổ chức Đảng thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, 100% các đồng chí cấp ủy viên đều kiêm nhiệm, không có đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng, do vậy có lúc, có nơi công tác lãnh đạo, chỉ đạo và dự báo, tham mưu cho việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng chưa sát, chưa đầy đủ và hiệu quả. Các yếu tố khách quan và chủ quan đó đã tác động không nhỏ đến hoạt động của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam.

Bên cạnh đó, nề nếp sinh hoạt định kỳ của một số chi bộ chưa đều đặn, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, ít đổi mới, tinh thần phê và tự phê chưa cao, còn có biểu hiện né tránh, ngại đấu tranh.

Công tác phát triển Đảng ở một số hội ngành tuy đã được đẩy mạnh song còn chưa đáp ứng yêu cầu, do thiếu đội ngũ cán bộ trẻ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế về trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả công, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chưa gương mẫu trước quần chúng.

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam cho rằng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tình hình trong nước và quốc tế đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đổi mới trên mọi lĩnh vực hoạt động, trong đó có công tác xây dựng Đảng, mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan phải nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, đạo đức, trách nhiệm nêu gương, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể hóa mục tiêu này, Đảng bộ Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nêu rõ 4 chỉ tiêu chính:

Một là, 100% đảng viên toàn Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt và 100% đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đảng uỷ Khối; Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ LHHVN.

Hai là, 100% chi bộ xây dựng chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký và tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, hằng năm có khoảng 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bốn là, phấn đấu kết nạp ít nhất 2/3 số quần chúng được Đảng bộ cử tham gia học lớp đối tượng Đảng.

Cúc Phương