Tranh luận nóng

Hội nghị Hội đồng Trung ương VUSTA khóa VII lần thứ 5

Thứ Sáu, 29/03/2019 21:35

(Liên hiệp hội) - Hội nghị Hội đồng Trung ương thông qua nhiều quyết định quan trọng. Triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VIII của LHH Việt Nam.

Ngày 29/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHH Việt Nam - VUSTA) đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5 (Khóa VII) dưới dự chủ trì của Chủ tịch LHH Việt Nam Đặng Vũ Minh.

Hoi nghi Hoi dong Trung uong VUSTA khoa VII lan thu 5
Chủ tịch LHH Việt Nam Đặng Vũ Minh chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các ban Đảng, các bộ, ngành cùng 161/182 đại biểu là ủy viên Hội đồng Trung ương LHH.

Tại Hội nghị, đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch LHH Việt Nam, PCT kiêm Tổng Thư ký LHH Phạm Văn Tân trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 về các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức; Hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường; Hoạt động hợp tác quốc tế; và Công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn Chủ tịch.

Báo cáo nêu rõ, trong năm 2018, LHH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo và nghiêm túc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XII đúng với yêu cầu của Đảng trong Đảng bộ LHH Việt Nam và lãnh đạo các hội ngành toàn quốc; gắn liền công tác phổ biến chủ trương, đường lối, các nghị quyết của Đảng lồng ghép với các nội dung chuyên môn của các hội nghị lớn do LHH Việt Nam tổ chức.

Trong năm qua, LHH Việt Nam cũng chủ động nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của hội thành viên, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của các Liên hiệp hội địa phương khi các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Hoi nghi Hoi dong Trung uong VUSTA khoa VII lan thu 5
PCT kiêm Tổng Thư ký LHH Phạm Văn Tân đọc báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Nhiều LHH địa phương đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa LHH với các cơ quan của tỉnh để hoạt động hiệu quả hơn, đẩy mạnh công tác vận động trí thức. Nhiều Hội ngành toàn quốc thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp.

Trong năm 2018, LHH Việt Nam đã tổng hợp đề xuất của các hội thành viên và làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan để hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hoạt động TVPB&GĐXH. Có 19 đơn vị được hỗ trợ kinh phí dưới hình thức thực hiện đề tài TVPB, 21 đơn vị được hỗ trợ kinh phí dưới hình thức thực hiện hội thảo TVPB (tổ chức KH&CN trực thuộc).

Bên cạnh hỗ trợ cho các hội ngành toàn quốc, LHH Việt Nam đã hỗ trợ cho một số LHH tỉnh/thành phố và các tổ chức KHCN trực thuộc thực hiện các đề tài/dự án phù hợp với nhu cầu và giải quyết được một số vấn đề cấp bách trong xã hội. Một số LHH địa phương triển khai các đề tài cấp bộ, ngành và nhiều đề tài cấp tỉnh, cấp cơ sở, nhiều công trình, mô hình KHCN được chuyển giao áp dụng trong thực tế.

Về hợp tác quốc tế, LHH Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực các cơ chế đa phương của khu vực ASEAN như Liên đoàn Kỹ sư ASEAN, Diễn đàn nhân dân ASEAN, Á- Âu. Đặc biệt, năm 2018 VUSTA đã tích cực hỗ trợ Bộ Ngoại giao trong việc huy động sự tham gia của các tổ chức trong tiến trình đóng góp cho báo cáo UPR chu kỳ III của Việt Nam và xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững (VSDGs).

Một số LHH địa phương đã có những hoạt động hợp tác như vận động tài trợ của các tổ chức phi chính phủ để triển khai các hoạt động đào tạo, an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng nghèo, khó khăn tại địa phương, kêu gọi được các chương trình tài trợ các dự án nhỏ từ các tổ chức quốc tế như Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP/GEF SGP), tổ chức GEF SGP, IFAD.

LHH Việt Nam cũng đã tham mưu, trình Ban Bí thư Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của LHH Việt Nam; Tập trung nâng cao chất lượng thông tin trong hệ thống báo chí của LHH Việt Nam, xây dựng phương án quy hoạch báo chí, phát triển hoạt động báo chí và xuất bản.

Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ các thành viên thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức có hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, ứng dụng KH&CN vào đời sống và sản xuất. Quan tâm đến phong trào sáng tạo KH&CN, công tác thi đua khen thưởng và tôn vinh trí thức.

Năm 2019, LHH Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, quan tâm các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ việc củng cố, phát triển, tăng cường sự phối hợp giữa LHH Việt Nam và các hội thành viên. LHH Việt Nam sẽ tiếp tục vận động việc xây dựng và ban hành Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp và Luật Phổ biến kiến thức cũng như tập hợp các hội thành viên tham gia Đề án Tri thức Việt số hóa.

Phó Chủ tịch LHH Phan Tùng Mậu báo cáo về công tác tổ chức và thay đổi nhân sự kể từ Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 4 đến nay; Trình bày Báo cáo về công tác kiểm tra 2018, phương hướng 2019 và Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra.