Tranh luận nóng

VUSTA nâng tầm trí thức KH-CN trong tình hình mới

Thứ Tư, 06/02/2019 15:37

(Liên hiệp hội) - "Có rất nhiều hoạt động, nhiều nhiệm vụ của Liên Hiệp Hội Việt Nam đã được triển khai với kết quả tích cực..."

 Đến tháng 12/2018 các thủ tục liên quan đến Dự án đã hoàn tất để cho phép khởi công xây dựng Trụ sở vào năm 2019. Hy vọng của đội ngũ trí thức KH&CN cả nước là được tổ chức các hoạt động của VUSTA tại trụ sở mới từ sau Đại hội VIII của LHH Việt Nam diễn ra vào năm 2020.

PV: Trong năm 2018, Liên Hiệp Hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Ông đánh giá thế nào về hoạt động này trong thời gian qua?

TS Phạm Văn Tân: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) là nhu cầu của xã hội, là trách nhiệm của trí thức khoa học và công nghệ đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Hoạt động TVPB&GĐXH là hoạt động mang tính xã hội, độc lập, khách quan; là hình thức để trí thức đóng góp trí tuệ, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền có cơ sở đánh giá, phân tích, quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng cũng như các chương trình, dự án lớn liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo và chính sách xây dựng đội ngũ trí thức.

Trong thời gian qua, sự đóng góp của đội ngũ trí thức đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao. TVPB&GĐXH được xem là hoạt động mang tính chất đặc thù và là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên Hiệp Hội Việt Nam.

Công tác TVPB&GĐXH luôn được VUSTA và các hội thành viên chú trọng đẩy mạnh. VUSTA luôn tạo điều kiện để trí thức tham gia góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao về những vấn đề hệ trọng liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.

Thông qua hoạt động này, VUSTA và các hội thành viên đã phản ánh ý kiến trung thực, khách quan, khoa học của trí thức khoa học và công nghệ đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các dự án quan trọng về kinh tế – xã hội của đất nước.

Dưới sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, trong năm qua, VUSTA đã kịp thời triển khai nhiều nhiệm vụ TVPB&GĐXH có tác dụng tích cực và mang tính thời sự cao. Đơn cử như việc Góp ý dự thảo “Chiến lược phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ giai đoạn 2018-2030”; dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng KH&CN”; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Đề án “Lộ trình dừng sử dụng amiang trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp amiang từ năm 2023”; dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính... Các dự thảo đề án này được thực hiện trên cơ sở đề nghị của các cơ quan chủ trì nhiệm vụ. VUSTA cũng tổ chức các hội thảo “Đánh giá an toàn hồ đập ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam”; “Đánh giá tác động của các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đến lũ lụt các tỉnh miền Trung”; “Đánh giá tiềm năng khai thác than đồng bằng Sông Hồng trong quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam”. Bên cạnh đó, VUSTA cũng đã tập trung thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống Liên Hiệp Hội Việt Nam” theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Có thể thấy hoạt động TVPB&GĐXH của VUSTA đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và nâng cao chất lượng các đề án, dự án lớn của các cơ quan chức năng, có tác động trực tiếp và sâu rộng trong xã hội, do vậy đây là hoạt động được Liên Hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Về cơ bản, các cấp chính quyền cả trung ương và địa phương đều đánh giá cao hoạt động TVPB&GĐXH và đã tích cực hợp tác, tạo điều kiện để VUSTA thực hiện tốt nhiệm vụ này.

PV: Chúng tôi được biết các tổ chức KH&CN trực thuộc VUSTA đã hoạt động khá hiệu quả trong năm 2018. Ông đánh giá thế nào về các tổ chức KH&CN này?

TS Phạm Văn Tân: Hiện có gần 500 tổ chức KH&CN trực thuộc VUSTA. Tuy báo cáo thống kê chưa đầy đủ, nhưng trong giai đoạn 2016-2018, các tổ chức KH&CN trực thuộc đã hoạt động tích cực và đạt được một số kết quả nhất định.

Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, các tổ chức này đã huy động được khoảng 1.300 tỷ đồng để triển khai các dự án tại cộng đồng; triển khai 301 mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng; thực hiện 158 mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu có sự tham gia của người dân; xây dựng 53 mô hình bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên nước; thực hiện 413 hoạt động bảo tồn động vật; xây dựng và vận hành 40 mô hình bảo tồn đa dạng sinh học; 32 chiến dịch truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng 35 mô hình về năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió. Cần phải nhấn mạnh ở đây là các tổ chức KH&CN trực thuộc VUSTA hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản. Đây là mô hình tốt để thực hiện chủ trương thúc đẩy việc xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông và chúc Liên Hiệp Hội Việt Nam sang năm 2019 tiếp tục đạt được nhiều thành tựu!

Lê Na (Thực hiện)