Tranh luận nóng

Tổng Kiểm toán nhà nước cấm cán bộ vòi vĩnh

Chủ Nhật, 15/09/2019 09:35

(Tài chính) - Công chức, viên chức, người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật thì tùy tính chất, mức độ vi phạm, Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành Công điện về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán thông qua việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ.

Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tăng cường  trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý. Nếu công chức, viên chức và người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật thì tùy tính chất và mức độ của hành vi vi phạm của công chức, viên chức và người lao động, Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới (điều chuyển, miễn nhiệm, giáng chức, cách chức, cảnh cáo, khiển trách, phê bình).

Tong Kiem toan nha nuoc cam can bo voi vinh
Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Ảnh: Cổng TTĐT KTNN

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu cán bộ, công chức, kiểm toán viên nhà nước phải tuân thủ đầy đủ các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nhà nước; giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và nguyên tắc độc lập, khách quan và liêm chính của kiểm toán viên nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải chủ động báo cáo kịp thời hoạt động của đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước đang trong quá trình thực hiện kiểm toán, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của KTNN và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, như: đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước không kịp thời báo cáo về các hành vi, dấu hiệu tham nhũng phát hiện qua kiểm toán để chuyển cơ quan điều tra theo quy định;

Vi phạm quy chế tổ chức và hoạt động đoàn kiểm toán, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, đưa, nhận, môi giới hối lộ dưới mọi hình thức;

Kiểm toán ngoài phạm vi theo kế hoạch đã được phê duyệt; Báo cáo sai lệch, không đầy đủ kết quả kiểm toán và vi phạm các quy định khác về thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động đoàn kiểm toán;

Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán, tiết lộ kết quả kiểm toán khi báo cáo kiểm toán chưa dược phát hành.

Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị lãnh đạo các đơn vị được kiểm toán, các ban, Bộ, ngành và địa phương giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán, các kiểm toán viên nhà nước trong suốt quá trình kiểm toán tại đơn vị.

Nếu phát hiện có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật hoặc có dư luận về tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán… thì đề nghị lãnh đạo đơn vị được kiểm toán, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương thông báo ngay Tổng Kiểm toán nhà nước để có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định.

Minh Thái