Tranh luận nóng

Thủ tướng yêu cầu cắt nhanh điều kiện kinh doanh

Thứ Hai, 16/05/2016 07:56

(Thị trường) - Các Bộ phải đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Đây là nội dung của công văn số 789/TTg-PL do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 14/5 gửi các Bộ, ngành.

Trong công văn, Thủ tướng yêu cầu các lãnh đạo các bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, có biện pháp rút ngắn thời gian soạn thảo, thẩm định, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo quyết liệt việc tập hợp, rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh đang quy định tại các thông tư, quyết định của Bộ trưởng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại để tổng hợp, xây dựng các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Các bộ gửi kết quả rà soát đến Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trước ngày 21/5/2016, trong đó xác định rõ số lượng các thông tư, quyết định của bộ trưởng có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, số lượng và tên các nghị định.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ soạn thảo các nghị định này, trình Chính phủ trước ngày 30/5 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Thu tuong yeu cau cat nhanh dieu kien kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư

Đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư, nhưng chưa ban hành nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư kinh doanh, các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 30/5.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm của từng bộ. Hết thời hạn nêu trên, các bộ trưởng chưa ký trình Chính phủ các nghị định trong phạm vi quản lý sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo rút ngắn thời gian thẩm định, có văn bản thẩm định trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo Nghị định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT thống nhất về các vấn đề còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ và tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường hợp không thống nhất phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo việc xử lý.

Đối với các dự thảo Nghị định đã được các bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tập trung ưu tiên thẩm tra, rút ngắn thời gian trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hàng tuần, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xây dựng các văn bản.

Đây là chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng sau hàng loạt các chỉ đạo về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh kể từ khi nhậm chức Thủ tướng. Số điều kiện kinh doanh ước tính lên đến 7.000, trong số đó khoảng một nửa phải bị cắt bỏ.

Điều kiện kinh doanh tạo cơ chế xin-cho, gây nhiều rào cản cho môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

Sơn Ca (Tổng hợp)