Tranh luận nóng

Giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên

Thứ Ba, 30/12/2014 15:04

(Giáo dục quốc phòng) - Nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên các trường đại học trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay là hai nhiệm vụ chiến lược đang đặt ra những yêu cầu về xây dựng con người mới có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực. Sinh viên chính là người chủ tương lai của đất nước, do vậy cần phải tăng cường hơn nữa giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng ở các học viện, các trường đại học ngoài quân đội. Đảng đã chỉ rõ: “Cần giáo dục cho mọi người nhận thức sâu sắc đặc điểm tình hình, yêu cầu mới về quốc phòng, nâng cao ý thức cảnh giác, xây dựng lòng tin vào bản lĩnh con người Việt Nam, tự hào về truyền thống dân tộc, chủ động chuẩn bị, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với mọi tình huống”.

Như vậy, theo quan điểm của Đảng, việc học GDQP của sinh viên các trường đại học không chỉ đơn thuần là biết các động tác quân sự, chiến đấu, mà sâu xa hơn đó chính là phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Thời nhà Trần, Trần Quốc Tuấn là một mẫu mực về luôn nêu cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, không quản ngại nguy hiểm, luôn sẵn sàng xả thân vì nước và lo cho dân cho nước đến hơi thở cuối cùng. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần hai năm 1285 trước sức mạnh của gần 60 vạn quân nguyên tràn sang ào ạt, thượng hoàng Trần Thánh Tông lo lắng hỏi Trần Quốc Tuấn “ Thế giặc như vậy ta phải hàng thôi”. Trần Quốc Tuấn khảng khái đáp lại “Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hãy hàng”.

Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, Việt Nam có nhiều cơ hội hơn trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng mặt trái của xu thế hội nhập và nền kinh tế thị trường có những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội và cả một bộ phận sinh viên các trường đại học. Đã xuất hiện một số tư tưởng không đúng như: cho rằng đi theo chế độ xã hội nào cũng được, chỉ cần có kinh tế; hoặc cho rằng quá đề cao quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chứ trên thực tế làm gì có chiến tranh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong một số trường đại học, việc giáo dục cho sinh viên về tư tưởng, đạo đức, lối sống, về quyền lợi và trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cũng chưa được coi trọng đúng mức. Thực tế này đã dẫn đến xuất hiện hiện tượng không nhận thức rõ được lòng tự hào, tự tôn dân tộc; mơ hồ về ý thức, trách nhiệm bản thân đối với việc tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; hoặc không hiểu đầy đủ nội hàm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, để nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên trong thời kỳ mới, trong giáo dục quốc phòng, an ninh cần thực hiện một số biện pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục truyền thống ý thức bảo vệ Tổ quốc

Trong giảng dạy giáo dục quốc phòng, an ninh, cần giáo dục cho sinh viên có nhận thức sâu sắc về truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước, kiên cường, bền bỉ đánh đuổi giặc ngoại xâm cứu nước của ông cha trong lịch sử. Đặc biệt giáo dục tư tưởng nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc của Trần Quốc Tuấn, sẵn sàng gác mọi việc riêng, đặt lên hàng đầu vấn đề an nguy xã tắc.

Trên cơ sở đó giúp sinh viên tự hào về truyền thống và phát huy giá trị đó trong thời đại ngày nay. Đây là, truyền thống quý báu được hình thành và phát triển gắn liền với quá trình dựng nước, giữ nước của ông cha. Vì thế, thế hệ sinh viên hôm nay phải biết trân trọng gìn giữ các phẩm chất cao đẹp đó, biến truyền thống yêu nước của dân tộc thành niềm tin, lý tưởng, lẽ sống.

Đồng thời, sinh viên phải nêu cao tinh thần trong đấu tranh với những tư tưởng xa rời truyền thống, những hiện tượng, hành vi làm phai nhạt phẩm chất người đoàn viên thanh niên. Từ đó xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong học tập, rèn luyện trở thành người công dân có ích. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước, khơi dậy ở mỗi sinh viên tình yêu thương con người, yêu đất nước và dân tộc, tình cảm đó hoà quyện tạo thành ý thức bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, cần nắm vững quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Trong giáo dục quốc phòng, an ninh, phải bảo đảm sinh viên hiểu rõ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới không chỉ là bảo vệ lãnh thổ, biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển mà còn là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân; bảo vệ kinh tế, văn hóa dân tộc, sự nghiệp đổi mới, lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ an ninh chính trị mà còn là an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh tư tưởng, an ninh xã hội. Bảo vệ Tổ quốc không chỉ đối phó hành động vũ trang xâm lược từ bên ngoài mà còn đặc biệt coi trọng việc xây dựng và giữ vững bên trong, đối phó những thủ đoạn phi vũ trang của kẻ địch. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc không chỉ là riêng sức mạnh của lực lượng vũ trang mà là sức mạnh tổng hợp của quốc gia và chế độ, lấy sức mạnh chính trị, tinh thần, kinh tế, khoa học công nghệ của đất nước làm cơ sở để kết hợp và phát huy sức mạnh thời đại vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Sinh viên cũng cần nhận thức rõ vấn đề đối tác, đối tượng. Theo đó, đối tượng của cách mạng Việt Nam là những ai chống phá sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam, chế độ XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là những người chống phá lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam, sự ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chống phá nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và môi trường hòa bình để phát triển đất nước của dân tộc ta.

Thứ ba, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Đảng ta xác định: "Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe doạ an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống". Trong bối cảnh quốc tế mới, các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi chiến lược và phương thức chống phá cách mạng nước ta, với chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để xóa bỏ các nước còn chế độ chuyên chế trên toàn thế giới, tiếp tục sử dụng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", để can thiệp vào nội bộ của nước ta, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, nói xấu Đảng và Nhà nước, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Việc nhận thức rõ âm mưu của kẻ thù là hết sức cần thiết, giúp cho sinh viên có tinh thần cảnh giác cách mạng, sức đề kháng tốt, sẵn sàng bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ được vững chắc.

Thứ tư, xác định rõ mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quan hệ biện chứng, quy luật phát triển của đất nước và dân tộc ta. Trên cơ sở tư tưởng quân sự của Trần Hưng Đạo, Võ Nguyễn Giáp trong giáo dục quốc phòng, an ninh cần giúp sinh viên nhận thức rõ: điều quyết định cho sự bền vững của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo đảm cho đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa phải kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bởi lẽ, sự ổn định và phát triển mọi mặt của đời sống xã hội sẽ bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đồng thời là nền tảng của quốc phòng – an ninh. Không có quốc phòng, an ninh mạnh, không có trật tự an toàn xã hội thì không thể có ổn định chính trị – xã hội và càng không thể đối phó thắng lợi với những âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.

Với ý nghĩa ấy, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội là góp phần thiết thực tạo ra môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Ðảng ta luôn coi tăng cường quốc phòng, an ninh giữ vững trật tự an toàn xã hội vừa là điều kiện cho sự phát triển xã hội vừa là nội dung của mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Trong thời kỳ mới, sinh viên cần nhận thức một cách toàn diện và thấu đáo về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Mục tiêu của sự kết hợp ấy là khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tổng hợp của quốc gia và chế độ nhằm bảo đảm cho kinh tế – xã hội phát triển ổn định, nhanh và bền vững; xây dựng quốc phòng, an ninh vững chắc; lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế – xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược không chỉ trong nhận thức mà cả trong hành động, trong mỗi nhiệm vụ, lĩnh vực, khu vực và địa bàn chiến lược nhất định mà xác định trong mọi chủ thể, ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, phải kết hợp chặt chẽ giữa quân sự, quốc phòng với chính trị, kinh tế, đối ngoại, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội; giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quân sự, quốc phòng và giữa tăng cường quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp quốc phòng với an ninh và hoạt động đối ngoại.

 Th.Sỹ Bùi Xuân Việt (Trung tâm GDQP Hà Nội I)